Ordningsregler

Ordningsföreskrifter för Södra Skrea strands
Stugägarförening ekonomiska förening.

 1. Vid uthyrning av stuga eller vid överlåtelse av stuga ansvarar den tidigare stugägaren för att gästen eller köparen erhåller information om vad som gäller för området, och att dessa föreskrifter efterföljs.
 2. Nyckelkort får absolut ej överlåtas eller lånas ut till utomstående områden.
 3. Vid till- eller ombyggnad skall ansökan alltid lämnas till Falkenbergs Kommun. När det gäller staket, träterasser och häckar gäller föreningens och kommunens gemensamma regelverk. Detta regelverk är underställt dessa ordningsregler
 4. Större träd och buskar får ej avverkas utan grannars och styrelsens medgivande. Träd i anslutning till bäcken skall ha styrelsens medgivande för att få avverkas. Detta på grund av slänternas rasrisk och kommunens servitut avseende bäcken.
 5. Kvarterens genomfartsvägar skall vara fria från hinder. Inga utbyggnader eller planteringar får ske i anslutning till dessa.
 6. Som grundregel gäller att tältning, uppställning av husvagn eller husbil  ej är tillåten inom området.
 7. Husdjur får ej vistas i servicebyggnaderna på grund av allergirisken.
 8. Rökning är förbjudet inom servicebyggnaderna.
 9. Alla är skyldiga att hålla rent efter sig inom & utanför servicebyggnaderna och även på föreningens mark.
 10. Latrintömning skall ske i latrinrummet ej på toaletterna.
 11. Absolut ingenting annat än hushållssopor får läggas i sopkärlen. Det är allas skyldighet att övervaka detta. Tillrättavisa vederbörande om någon gör fel eller kontakta någon i trivselkommittén. Övrigt avfall skall lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.
 12. Det är förbjudet att ansluta sig till och att använda föreningens vatten för egen vinning, t.ex. biltvätt, hustvätt och liknande. Överträdelse utlöser vite.
 13. Det är inte tillåtet att på något sätt avgränsa och privatisera föreningens mark utöver vad som gäller för byggande av träaltaner, Falkenbergs Kommuns typritning för en badstuga och Falkenbergs Kommuns riktlinjer för uteplats. Exempel på privatisering kan vara plantering av häck eller liknande, byggande av staket, andra inhägnader som privatiserar m.fl. Fri framkomlighet ska gälla mellan stugorna.
 14. Före installation av luftvärmepumpar och elektriska förbränningstoaletter skall alltid berörda grannar godkänna installationen.
 15. Räddningstjänstens krav är att det ska finnas ett fritt utrymme om minst 2 meter mellan stugorna. Bilparkering inom området ska ske så att det alltid finns ett fritt utrymme om 2 meter mellan varje stuga.

  Exempel:
  Egen badstuga och därtill hörande bil anses som en enhet.
  Mellan denna enhet och närliggande stuga eller enhet skall det alltid lämnas ett fritt utrymme om 2 meter. Endast 1 fordon per stuga får finnas inom vårt område

 Ovanstående ordningsregler beslutade av styrelsen 2023-06-18 och godkända av ordinarie årsstämma 2023-07-08.